KODUKORD

 

Kinnitatud direktori käskkirjaga
3. septembril 2014. aastal nr 1-2/1

  1. Koolikohustuse täitmine

1.1.  Õpilane ei puudu ega hiline tundidesse mõjuva põhjuseta.

1.2.  Puudumisest teatab vanem või õppur õpetajale telefoni või e-maili teel. Üle kahe nädala kestvad puudumised tõestatakse arstitõendiga.

1.3.  Õppur võib üksikutest tundidest puududa mõjuvatel põhjustel: õppuri haigestumine, olulised perekondlikud põhjused, kooli esindamine ja muud põhjendatud puudumised.

1.4.  Vanemad võimaldavad, soodustavad ja tagavad huvikoolis käimise ja on kursis kooli õppekava, kodukorra ja muude vajalike dokumentidega. Vanemad esitavad koolile oma kontaktandmed ja teavitavad nende muutustest.

  1. Üldnõuded käitumiskultuurile

2.1.  Kaasõppurite ja kooli töötajatega suhtlemisel arvestab õppur kõiki viisaka käitumise reegleid.

2.2.  Õppur täidab rühmatundides õpilaspäeviku. Individuaaltundides täidab päeviku õpetaja.

2.3.  Sõpradega, kes pole kunstidekooli õpilased, kohtub õppur üldjuhul pärast õppetööd.

Sõpru ei või kutsuda õppetundidesse, sest see häirib teiste õppetööd.

  1. Koolitulek ja garderoob

3.1.  Üleriided ja välisjalatsid võib õppur individuaal- ja rühmatundi kaasa võtta. Välisjalatsid vahetatakse sisejalatsite vastu garderoobis või fuajees I korrusel.

3.2.  Isiklike asjade kaotsiminekust teatab õppur oma õpetajale või direktorile.

3.3.  Tundides viibitakse ainult vahetusjalatsites. I ja III trimestril võib kuiva ilmaga viibida individuaal- ja rühmatunnis välisjalatsites.

3.4.  Pärast viimast tundi lahkub õppur koheselt koolimajast kui talle ei ole antud teisi ülesandeid.

  1. Õppetund

4.1.  Õppur läheb klassi, kus toimub tund, täpselt tema tunni alguseks. Rühmaainete õppurid ootavad vaikselt (esimese) tunni alguses õpetajat ja sisenevad koos klassi.

4.2.  Õppur on kohustatud kaasa võtma igaks tunniks vajalikud õppevahendid.

4.3.  Hindamise põhimõtted ja kord on sätestatud kooli õppekava üldosas. Hinnetest ja hinnangutest teavitatakse õppurit ja tema seaduslikku esindajat päeviku ja tunnistuse kaudu.

4.4.  Koduste ülesannete mittetäitmisest teatab õppur õpetajale enne õppetunni algust.

4.5.  Tunnis keskendub õppur täielikult õppetööle. Teiste õppurite segamine ja õpetaja töö häirimine pole lubatud.

4.6.  Kui õpetaja 10 minutit pärast tunni algust pole tundi teadmata põhjusel ilmunud, teatab õppur sellest kooli direktorile.

4.7.  Tunni ajal koridoris valjusti kõnelemine ja jooksmine segab tööd ning on seepärast keelatud.

4.8.  Õppur hoiab oma töökoha ja -ruumi alati puhtana ning korras.

4.9.  Tunni ajal ei kasutata kõrvalisi esemeid ja mobiiltelefonid on välja lülitatud, välja arvatud juhul, kui õpetaja on nende kasutamiseks andnud loa. Rühmatunnis peab mobiiltelefon olema välja lülitatud.

4.10.   Tundide ajal ei einestata klassis. Einestada võib fuajees.

4.11.   Kunstidekooli õppetöö ja õppekava toetavate üritustega seotud puudumistest (lõpueksamid, üleminekueksamid, konkurssidel ja festivalidel esinemised, projektitööga seotud lähetused) teavitab õppur eelnevalt oma klassijuhatajat keskkoolis.

4.12.   Esinemisest väljaspool kunstidekooli teatab õppur oma huviala õpetajale enne esinemist.

4.13.   Õppur saab loa kasutada kooli ruume ja vahendeid õppekavaväliseks tegevuseks direktoriga eelneva kokkuleppe alusel.

4.14.   Õppur läheb tundi puhaste kätega.

4.15    Tualettruumis viibitakse vaid vajadusel.

  1. Ruumide korrashoid

5.1.  Koolimaja kui meie teist kodu peab igaüks hoidma. Keegi ei tohi maha visata prügi ega määrida kooli mööblit, põrandaid ning seinu.

5.2.  Koolimajja sisenedes tuleb jalad hoolikalt puhtaks pühkida.

5.3.  Kooli sisustuse või pilli rikkumisest teatab õppur viivitamatult õpetajale või direktorile.

5.4.  Kooli sisustuse tahtlik rikkumine tuleb heastada: parandada või välja maksta vastavalt tekitatud kahjudele.

  1. Õppevahendite kasutamine

6.1.  Tunnis kasutatavaid õppevahendeid (sealhulgas õpikuid) hoiab õppur puhtana ega riku neid tahtlikult.

6.2.  Klassis hoitavate töövahendite kasutamise järel paneb õppur need ise ettenähtud kohta tagasi ega jäta midagi lauale vedelema.

6.3.  Rikutud töövahendid (sealhulgas õpikud ja koolilt laenutatud pillid) tuleb välja maksta või asendada uutega.

6.4.  Laenatud õpikud, noodid, koolile kuuluvad pillid ja kunstitarbed tuleb tagastada hiljemalt õppeaasta lõpul või koolist lahkumisel.

  1. Koolivälised üritused

7.1.  Saalis või mujal toimuvatele üritustele minnakse rahulikult ja trügimata.

7.2.  Esinejaid oma jutu, märkuste või kohalt liikumisega segada ei tohi.

7.3.  Esinemise ajal saali sisenemine ja sealt väljumine segab ja on seetõttu lubamatu.

7.4.  Õppur esineb kontserdil sobivate pidulike riiete ja jalanõudega.

  1. Õppurite tunnustamine ja laitmine

8.1.  Õppurite tunnustamine.

8.1.1.     Õppuri tunnustamine hindega;

8.1.2.     Suuline kiituse avaldamine;

8.1.3.     Kiituse avaldamine vastava kandega õpilaspäevikusse;

8.1.4.     Direktori käskkirjaga kiituse avaldamine;

8.1.5.     Kiituskirjaga tunnustamine.

8.1.6.     Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse kooli õppenõukogu otsusega 7. klassi õppurile, kellel on kõikides lõputunnistusele kantavates õppeainetes aasta- ja eksamihinne „5“ ning käitumine eeskujulik.

8.2.  Õppurite laitmiseks võib kasutada järgmisi võimalusi:

8.2.1.     Suuline märkus või kirjalik märkus õpilaspäevikus;

8.2.2.     Noomitus direktori käskkirjaga;

8.2.3.     Vanema kutsumine kooli vestlusele huviala õpetaja või direktoriga;

8.2.4.     Õppuri käitumishinde alandamine;

8.2.5.     Õppuri kustutamine kooli õppurite nimekirjast.

  1. Õppuri õigused

9.1.  Õppuril on õigus saada huviõpet kooli õppekavas ettenähtud mahus ja tasemes vastavalt kooli võimalustele.

9.2.  Õppurid õpivad huviala individuaalkava järgi.

9.3.  Õppuril on õigus saada teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta.

9.4.  Õppuril on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks õpetajate ja direktori poole.

9.5.  Õppuril on õigus esitada kooli direktorile ideid kooli töö parendamiseks.

9.6.  Õppuril on õigus olla kaitstud füüsilise ja vaimse vägivalla eest.

9.7.  Õppuril on õigus kaasõppurite ja kooli töötajate väärikale suhtumisele.