Õppuri meelespea

 1. Kunstiosakonnas kestab õppetöö 7-9 aastat, jagunedes nooremaks (I-II klass) ja vanemaks (III-V klass) astmeks. Õppeaastate arv oleneb õppuri võimetest, töökusest, soovist ja tervislikust seisundist. Õppur võib õppida eelkoolis (1-2 aastat), põhikoolis (5 aastat) ja lisa-aastatel (1-2 aastat), vabaõppes 1-7 aastat.
 2. Kooli täieliku kursuse lõpetamisel antakse õppurile vastav kunstilist algharidust tõendav lõputunnistus ja hinneteleht.
 3. Õppetöö on jagatud kolmeks trimestriks; iga trimestri lõpuks pannakse tunnistusele trimestrihinded või sõnaline hinnang. Õppuri käitumist hinnatakse sõnalise hinnanguga „meeldiv” „rahuldav” või „mitterahuldav”. Hindamine toimub 5-palli süsteemis.
 4. Nooremas ja vanemas astmes on õppuril 2 joonistamise tundi, 2 maalitundi ja 2 kompositsiooni (skulptuuri) tundi nädalas. III klassis lisandub kunstiajalugu.
 5. Õppur on kohustatud osa võtma kõigist temale määratud tundidest. Oma puudumisest haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel peab ta teatama oma õpetajale (palun küsige õpetajalt tema mobiilinumber!).
 6. Tundide ärajäämisel õpetajast olenevatel põhjustel asendatakse need ta enese või asendusõpetaja poolt.
 1. Teated õppuri edasijõudmise ja tundidest osavõtu kohta saab lapsevanem õppuri tunnistuse, e-meilide ja vestluste kaudu õpetajaga.
 2. Õppetöö koolis on osaliselt tasuline. Õppetasuu suuruse määrab Kadrina vallavolikogu. 2014/2015. õppeaastal on põhikoolis tasumääraks 135.00 eurot, eelkoolis ja vabaõppes on õppetasu 108.00 eurot õppeaastas (9 kuu eest). Ringides on õppetasu 54.00 eurot õppeaastas.

  Õppetasu tuleb tasuda määratud tähtajaks (hiljemalt õppetööle järgneva kuu 20. kuupäevaks) maksja poolt valitud panka.

 3. Õppenõukogu võib õppuri nimekirjast kustutamise otsustada põhjuseta puudumiste, halva õppeedukuse, vääritu käitumise, vanemate avalduse või õppetasuu mittetasumise korral.
 4. Kui õppur kasutab õppetöös kooli õppevahendeid, peab ta neisse suhtuma heaperemehelikult. Õppevahendite rikkumisel või lõhkumisel korvab tekitatud kahju lapsevanem, samuti korvab ta kahju nimetatud esemete kaotamise korral.
 5. Koolis kantakse vahetusjalatseid.
 6. Õppetöö või ringitegevusega liitumisel õppeaasta algul ja keskel tuleb kindlasti pöörduda direktori poole ja esitada kunstiosakonda astumiseks avaldus.
 7. Koolist lahkumisel esitada avaldus direktori nimele vabas vormis.