KADRINA KUNSTIDEKOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄDEVUS JA TEGUTSEMISE KORD

 

ÜLDSÄTTED

§ 1. Õppenõukogu ülesanne

Õppenõukogu ülesanne on Kadrina Kunstidekooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

§ 2. Liikmed

Õppenõukogu liikmed on kõik pedagoogid, esimees on kooli direktor. Õppenõukogu sekretär valitakse iga õppeaasta esimeses õppenõukogus.

§ 3. Töö korraldamine

(1) Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.

(2) Õppenõukogu tegevus kavandatakse õppeaasta algul ja määratakse kooli üldtööplaanis.

ÕPPENÕUKOGU PÄDEVUS

§ 4. Pädevus seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning juhtimisega

Õppenõukogu:
(1) arutab läbi ja kiidab heaks kooli arengukava ja õppekava;
(2) arutab läbi ja kiidab heaks kooli üldtööplaani iga õppeaasta algul;
(3) arutab läbi ja kiidab heaks kooli põhimääruse;
(4) arutab läbi ja kinnitab kooli kodukorra ja päevakava;
(5) arutab läbi riikliku ja teenistusliku järelevalve tulemused ning teeb ettepanekuid tarvilike meetmete rakendamiseks;
(6) annab õppeaasta lõpul hinnangu kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele ja teeb kooli direktorile ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
(7) delegeerib oma esindajad kooli hoolekogu ja atesteerimiskomisjoni koosseisu;
(8) arutab läbi koolis, ekskursioonil või õppekäigul esinenud õnnetusjuhtumid ja võimalikud meetmed nende vältimiseks tulevikus.

§ 5. Pädevus seoses õpilaste hindamise ja järgmisse klassi üleviimisega

Õppenõukogu:
(1) otsustab sõnalise hindamise rakendamise põhimõtted ja korra 1. klassis;
(2) otsustab õpilase käitumise hindamise aastahindega «mitterahuldav»;
(3) otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise;

(4) otsustab õpilase kooli nimekirjast väljaarvamise.

§ 6. Pädevus seoses eksamite ja kooli lõpetamisega

Õppenõukogu:

(1) Otsustab üleminekueksamitele ja põhikooli lõpueksamitele lubamise;
(2) otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise;
(3) otsustab õppurite tunnustamise õppeperioodi lõpul ja kooli lõpetamisel.

ÕPPENÕUKOGU TEGUTSEMISE KORD

§ 7. Õppenõukogu koosolekute läbiviimine

(1) Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees.

 (2) Õppenõukogu erakorralise koosoleku kutsub kokku direktor, kui seda nõuab vähemalt üks kolmandik õppenõukogu liikmetest või kui see on vajalik riikliku ja teenistusliku järelevalve tulemuste läbiarutamiseks.

 (3) Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele üks nädal enne korralise koosoleku toimumist. Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist. Õppenõukogu liikmetel on õigus teha ettepanekuid koosoleku päevakorra täiendamiseks või muutmiseks, v.a küsimustes, mis on seotud õppenõukogu puuduva liikmega.

 (4) Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekule kutsutakse vajaduse korral õpilaskonna esindajaid, lapsevanemaid ja teisi isikuid.

(5) Õppenõukogu koosolekust on õigus osa võtta hoolekogu esimehel, kooli pidajal või tema esindajal ning kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostaval ametnikul (edaspidi riikliku järelevalve ametnik).

 (6) Igal õppenõukogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

(7) Õppenõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku protokolli märgitakse:
1) koosoleku toimumise kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg;
2) koosoleku toimumise koht;
3) koosoleku juhataja nimi;
4) koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega;
5) kinnitatud päevakord;
6) sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
7) vastuvõetud otsused.

§ 8. Õppenõukogu otsused ja nende täitmine

(1) Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamine on õppenõukogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks õppenõukogu esimehe hääl.

(2) Õppenõukogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmisel, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti, ja nende täitmine on kohustuslik kõigile pedagoogidele. Õppenõukogu otsused on kohustuslikud teistele kooli töötajatele ja õpilastele neid otseselt puudutavates küsimustes.

(3) Õppenõukogu otsused avalikustatakse koosolekule järgneval tööpäeval.

(4) Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel õppenõukogu.

§ 9. Õppuri mitterahuldava käitumise arutamine ja otsuse tegemine

(1) Õppenõukogu koosolekul õppuri mitterahuldava käitumise arutamisel on nõutav õppuri ja lapsevanema (eestkostja) kohalolek. Õppenõukogu koosolekul õppuri mitterahuldava käitumise arutamisel seoses koolikohustusliku õppuri kooli nimekirjast väljaarvamise otsustamisega on nõutav õppuri, lapsevanema (eestkostja) kohalolek. Nende teistkordselt koosolekule mõjuva põhjuseta tulemata jätmisel teeb õppenõukogu otsuse asjaosaliste juuresolekuta.

 (2) Õppurile ja lapsevanemale (eestkostjale) saadetakse väljavõte õppenõukogu koosoleku protokollist kolme tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest.

§ 10. Õppenõukogu otsusega mittenõustumine

(1) Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel on õppuril ja lapsevanemal (eestkostjal) õigus pöörduda riikliku järelevalve ametniku poole otsuse läbivaatamiseks viie tööpäeva jooksul arvates otsusest teadasaamisest.

(2) Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus peatada otsuse täitmine oma käskkirjaga kolmeks nädalaks ja esitada küsimus riikliku järelevalve ametnikule läbivaatamiseks ja otsustamiseks.

(3) Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on õppenõukogu liikmel õigus pöörduda riikliku järelevalve ametniku poole otsuse läbivaatamiseks viie tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest.