Kadrina Vallavolikogu määrus 27. 09. 2007. a. nr 55

KADRINA KUNSTIDEKOOLI LASTE VASTUVÕTU, ÜHEST KOOLIST TEISE ÜLEMINEKU, KOOLIST LAHKUMISE JA SEALT VÄLJAARVAMISE KORD 

 

§ 1. ÜLDSÄTTED 

(1)    Käesoleva määrusega kehtestatakse Kadrina Kunstidekooli laste vastuvõtu, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaarvamise kord.

(2)    Arvestust laste vastuvõtmise ja väljaarvamise üle peab kooli direktor.

(3)    Kooli vastuvõtmisel eelistatakse esmajärjekorras Kadrina valla lapsi.

(4)    Väljaspool Kadrina valda elavaid lapsi võib vastu võtta vabade kohtade olemasolul.

§ 2. KOOLI VASTUVÕTU KORD 

(1) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem (hooldaja) vormikohase avalduse, milles märgitakse:

                                                 1)    lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood;

                                                 2)    lapse ema ees- ja perekonnanimi, telefon; e-mail

                                                 3)    lapse isa ees- ja perekonnanimi, telefon; e-mail

                                                 4)    lapse registrijärgse elukoha andmed;

                                                 5)    üldhariduskool ja klass, kus laps õpib.

 

(2) Alaliselt väljaspool Kadrina valda elavate laste vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem lisaks avaldusele garantiikirja elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest, millega omavalitsus kohustub katma oma territooriumil alaliselt elava lapse õpilaskoha maksumuse vastavalt Kadrina valla poolt kinnitatud õpilaskoha maksumusele ja selle alusel esitatavale arvele.

 

(3) Garantiikirja puudumisel on alaliselt väljaspool Kadrina valda elava õppuri lapsevanem kohustatud tasuma õpilaskoha maksumuse vastavalt Kadrina valla poolt kinnitatud õpilaskoha maksumusele ja selle alusel esitatavale arvele.

 

(4) Avaldused registreerib kooli direktor nende laekumise järjekorras.

 

(5) Kooli direktor komplekteerib ja kinnitab kooli õpperühmad hiljemalt 15. septembriks.

 

(6) Kooli vastuvõtmine toimub vastuvõtukatsete alusel. Vastuvõtukatsed toimuvad üldjuhul pärast õppeaasta lõppu koolivaheaja esimesel nädalal. Otsus kooli vastuvõtmise kohta kinnitatakse enne uue õppeaasta algust.

 

(7) Kooli direktor esitab kooli vastu võetud laste nimekirja Kadrina Vallavalitsusele ühe nädala jooksul selle kinnitamisest alates.

 

(8) Vastuvõtt eelkooli

            1) eelkooli võetakse üldjuhul 6-7 aastaseid lapsi (noorema või vanema lapse vastuvõtmise

 otsustab vastuvõtukomisjoni ettepanekul kooli õppenõukogu);

            2) lapse astumiseks eelkooli esitab lapsevanem (hooldaja) vormikohase avalduse;

            3) lapsed võetakse vastu vastuvõtukatseteta.

 

(9) Vastuvõtt muusikaosakonna põhikooli

 

1) põhikooli võetakse vastu üldjuhul 7-8 aastaseid üldhariduskoolis õppivaid lapsi

(noorema või vanema õppuri vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjoni ettepanekul ja arvestades

põhipilli iseärasusi kooli õppenõukogu);

2) vastuvõtukatsete korraldamiseks moodustatakse direktori käskkirjaga

vastuvõtukomisjon, kuhu kuuluvad lisaks direktorile koolis töötavad õpetajad.

3) muusikalistel katsetel hinnatakse õpilaskandidaati viie hindega:

a.    laulmise eest

b.    rütmikatse eest

c.    helide järelelaulmise (tabamise) eest

d.    mälukatse eest

e.    harmoonilise kuulmise katse eest 

4) Katsetel saadud koondhinne arvutatakse saadud hindepallide keskmisena.

 

(10) Vastuvõtmine kunstiosakonna põhikooli:

1) põhikooli võetakse laps vastuvõtukatsete alusel ja õpilaskandidaati hinnatakse kolme hindega:

- kahe eri tehnikas kodus ettevalmistatud töö eest eraldi hinnetega

- kohapeal valmistatud töö eest.

 

(11) Kunstiosakonna eelkooli õppima asumisel vastuvõtukatseid ei toimu.

 

(12) Koolis tegutsevad rahvatantsuringid. Rahvatantsuringi vastuvõtmisel vastuvõtukatseid ei ole.

 

(13) Lapse kooli vastuvõtmisel on lapsevanemal õigus tutvuda kooli põhimääruse ja teiste kooli tegevust puudutavate õigusaktidega ning saada teavet õppekava, tunniplaani ning õppekorralduse kohta.


§ 3     ÕPPURI  ÜLEMINEK ÜHEST KOOLIST TEISE JA LAHKUMINE KOOLIST ENNE PÕHIKOOLI LÕPETAMIST 

(1) Üldjuhul toimub õppuri üleminek ühest huvikoolist teise suvisel koolivaheajal (erandjuhul õppeaasta kestel mõjuval põhjusel) ja seda käsitletakse kui ühest koolist lahkumist ja teise kooli vastuvõtmist vastavalt käesolevale korrale.

(2) Üleminek ühest koolist teise toimub lapsevanema (hooldaja) avalduse alusel, milline peab olema esitatud üldjuhul antud õppeaasta lõpul (enne suvist koolivaheaega).

 

(3) Kool on kohustatud andma koolist lahkuvale õppurile kaasa:

1) koopia tema individuaal(töö)plaanist, millesse on kantud huvialas läbitud repertuaar,

 hindelised esinemised ning sõnaline hinnang õppuri arengutaseme ja klassile vastavuse kohta;

 2) klassitunnistuse, millele on kantud jooksval õppeaastal lõpetatud õppeveerandite

 hinded. 

 

(4) Õppuri tulekul teisest huvikoolist esitab vanem vormikohase avalduse ja eelmisest koolist kaasaantud dokumendid senise õppetegevuse kohta.


§ 4   KOOLIST LAHKUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD 

(1) Õppur arvatakse koolist välja kooli lõpetamisel.

 

(2) Õppuri muul põhjusel koolist lahkumise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus.

 

(3) Avaldus esitatakse kooli direktorile hiljemalt üks nädal enne lahkumist ja selles märgitakse õppuri koolist lahkumise põhjus ja aeg.

 

(4) Õppuri võib koolist välja arvata järgmistel juhtudel:

1) Õppur on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui üks kuu;

            2) õppetasu on tasumata rohkem kui kaks kuud;

3) alaliselt väljaspool Kadrina valda elava õppuri elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale

huvikooli kulude katmises ning ei ole kolme kuu jooksul tasunud Kadrina

Vallavalitsuse poolt esitatud arveid;

         4) alaliselt väljaspool Kadrina valda elava õppuri lapsevanem ei osale kooli kulude katmises

ning ei ole ühe kuu jooksul tasunud Kadrina Vallavalitsuse poolt esitatud arvet.

(5) Õppuri koolist väljaarvamisest käesoleva korra paragrahvi 4 lõike 4 alusel teatab kooli direktor

lapsevanemale kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest alates.

(6) Koolist lahkumisel tasutakse õppetasu ja õpilaskoha maksumust kuni koolist lahkumise

päevani.

(7) Tasumata jäänud summad nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

 

§ 5. MÄÄRUSE RAKENDAMINE

(1)   Määrust rakendatakse alates 01. oktoobrist 2007.

 

§ 6. MÄÄRUSE JÕUSTUMINE

 

(1)   Määrus jõustub 15. oktoobril 2007.

(2)   Tunnistatakse kehtetuks alates 01. oktoobrist 2007 Kadrina Vallavalitsuse 2001. aasta 10. oktoobri määrus nr 4 Kadrina Kunstidekooli laste vastuvõtu, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaarvamise kord.