Õppuri meelespea

 

 1. Õppetöö muusikaosakonnas kestab 7-9 (11) aastat, jagunedes nooremaks (I-IV klass) ja vanemaks (V-VII klass) astmeks.  Õppeaastate arv oleneb õppuri võimetest, töökusest, soovist ja tervislikust seisundist. Õppur võib õppida eelkoolis (1-2 aastat), põhikoolis (7 aastat) ja lisa-aastatel (1-2 aastat), vabaõppes 1-7 aastat, erinevate huvialade puhul vastavalt soovile ka enam aastaid.

 2. Kui õppur vahetab huviala, pannakse ta uue huviala I klassi õppurite nimekirja. Olenevalt õppeedukusest võidakse õppur õppenõukogu otsusega viia hiljem ühe klassi võrra kõrgemasse klassi. Solfedžos liigub õppur klassist klassi edasi vastavalt õpitud õppeaastatele.

 3. Kooli täieliku kursuse lõpetamisel antakse õppurile vastav muusikalist põhiharidust tõendav lõputunnistus ja hinneteleht, vabaõppes vastav tunnistus.

 4. Õppetöö on jagatud kolmeks trimestriks ja iga trimestri lõpuks pannakse tunnistusele hinded või sõnaline hinnang. Õppuri käitumist hinnatakse sõnalise hinnanguga „meeldiv” „rahuldav” või „mitterahuldav”. Hindamine toimub 5-palli süsteemis.

 5. Nooremas ja vanemas astmes on õppuril 2 pillitundi ja 2 solfedžotundi nädalas. IV klassis lisandub muusikalugu ja III klassis soovi korral ja kooli võimalusel lisapill. Erandjuhtudel on võimalik õppida kahte lisaainet, kokku ühe õppetunni piires. Õppuril on võimalus osaleda ansamblitundides.

 6. Õppur on kohustatud osa võtma kõigist temale määratud tundidest. Oma puudumisest haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel peab ta teatama oma põhipilli õpetajale (palun küsige oma õpetajalt tema mobiilinumber!) või kooli direktorile (52 28 966). Õppuri pikemal (nädal ja enam) haigusperioodil ära jäänud tunnid asendatakse kokkuleppel õpetajaga tema poolt määratud ajal.

 7. Tundide ärajäämisel õpetajast olenevatel põhjustel asendatakse need õpetaja enese või asendusõpetaja poolt.

 8. Teated õppuri edasijõudmise ja tundidest osavõtu kohta saab lapsevanem õppuri päeviku, tunnistuse, e-meilide ja õpetajaga vestluste kaudu.

 9. Õppetöö koolis on osaliselt tasuline. Õppetasuu suuruse määrab Kadrina vallavolikogu. 2014/2015. õppeaastal on põhikoolis (ka lisa-aasta) tasumääraks 135.00, vaba õppekavaga õppes ja eelkoolis 67.50 eurot õppeaastas. Õppetasu tuleb tasuda määratud tähtajaks (hiljemalt õppetööle järgneva kuu 20. kuupäevaks) maksja poolt valitud panka.

 10. Õppuri võib kooli nimekirjast kustutada põhjuseta puudumiste, halva õppeedukuse, vääritu käitumise, vanemate avalduse või õppetasuu mittetasumise korral.

 11. Kui õppur kasutab õppetöös kooli pille või noote, peab ta neisse suhtuma heaperemehelikult. Pilli või noodi rikkumisel või lõhkumisel tasub remondi eest lapsevanem, samuti korvab ta kahju nimetatud esemete kaotamise korral.

 12. Koolis kantakse vahetusjalatseid. Välisjalatsite vahetus toimub garderoobis I korrusel.

 13. Seoses esinemistega väljaspool Kadrinat, erijuhtudel tegevustega keskkooli tundide ajal (ülemineku- ja lõpueksamid) ja projektitööga teatab õppur oma puudumisest ja selle põhjuse Kadrina Keskkooli õpetajatele ja oma klassijuhatajale.

 14. Õppur läheb tundi puhaste kätega, kaasas (paber) taskurätikud.

 15. Klassiruumis ei sööda! Süüa võib enne tunni algust fuajeedes.

 16. Õppur käitub tunnis viisakalt ja õppurile kohaselt.

 17. Koolist lahkumisel esitab vanem avalduse koolist lahkumise soovi ja põhjusega direktori nimele vabas vormis.